Puszcza Białowieska – mapy : Siedliska przyrodnicze

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Na poniższej mapkach zostały wykorzystane dane dostępne w Banku Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl), obejmujące tylko obszary administrowane przez Lasy Państwowe, czyli z wyjątkiem na przykład parków narodowych. Dlatego Białowieski Park Narodowy jest widoczny tutaj jako białe pole z prawej strony.

Puszcza Białowieska, mapa, typy siedliskowe lasu, las, bór, mieszany świeży, wilgotny, bagienny, ols jesionowyTypy siedliskowe lasu.

 

Puszcza Białowieska, mapa, zespoły roślinneZespoły roślinne.

T-C – Tilio-Carpinetum
M-P – Molinio caeruleae-Pinetum
Q-Pic – Querco-Piceetum
P-P – Peucedano-Pinetum
Vu-P – Vaccinio uliginosi-Pinetum
Sg-P – Sphagno girgensohnii-Piceetum
F-A – Fraxino-Alnetum
Bp-T – Betulo pubescens-Thelypteris palustris
F-U – Ficario-Ulmetum minoris
Pa-Q – Potentillo albae-Quercetum petraeae
 

Puszcza Białowieska, mapa, siedliska przyrodniczeSiedliska przyrodnicze wymagające ochrony w obszarach Natura 2000.

9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe*
91D0 – bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne*
6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
6230 – górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)*
6120 – ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
4030 – suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0 – ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
* siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym
(to ogólne wyjaśnienia stosowanych kodów, dotyczące nie tylko Puszczy Białowieskiej)
 
Na mapkach zaznaczone są granice Białowieskiego Parku Narodowego, obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska” (PLC 200004) i obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Białowieska”. Pominięte zostały rezerwaty oraz położone mniej lub bardziej poza Puszczą Białowieską inne obszary chronione.
 
Autor map: Dariusz Kowalczyk (darekk.com).
Wykorzystane na mapach źródła danych:
– Bank Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl), 2020 r., pobrane w marcu i kwietniu 2021 r.
– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (www.gdos.gov.pl ) – granice obszarów chronionych.